Λεξιλόγιο

 

Πρόλογος

Το παρόν γλωσσάριο σκοπό έχει να παρουσιάσει στο κοινό, με απλές επεξηγήσεις, τις κύριες έννοιες που αφορούν τους κινδύνους και την ασφάλεια και οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Επομένως, ο σκοπός του δεν είναι να παρέχει ομοφώνως εγκεκριμένους ορισμούς.   Η βάση αυτού του γλωσσάριου είναι το Γλωσσάριο Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών, το οποίο έχει αναπτυχθεί το 2001 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογικής Ασφάλειας (TESEC) του Ευρω-Μεσογειακού Δικτύου Κέντρων EUR-OPA (EUR-OPA Major Hazard Agreement) Συμφωνία για Μείζονες Κινδύνους του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με άλλα κέντρα δικτύου. Το γλωσσάριο περιείχε τους ορισμούς βασικών όρων σχετικοί με τη διαχείριση έκτακτων αναγκών και καταστροφών. Αυτοί οι ορισμοί έχουν συλλεχθεί από διάφορα εθνικά και διεθνή έγγραφα σχετικά με αυτό τον τομέα.

 

Αναγνώριση Κινδύνου

Η επισκόπηση κινδύνων, καθώς και τοποθεσιών και συνθηκών που σχετίζονται με κινδύνους σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
 

Ανάκαμψη

Η ανοικοδόμηση κοινοτήτων ώστε τα άτομα, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, επιστρέφοντας στη φυσιολογική ζωή και προστατεύοντας ενάντια σε μελλοντικούς κινδύνους.
 

Ανάλυση Απειλής

Ο προσδιορισμός της πιθανοφάνειας ενός γεγονότος (πιθανότητα) και οι συνέπειες της εμφάνισης του (αντίκτυπος) για τους σκοπούς σύγκρισης πιθανών απειλών και τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης κινδύνων.
 

Ανασυγκρότηση

Οι ενέργειες που λαμβάνονται για την αναδιάρθρωση μιας κοινότητας μετά από μια περίοδο αποκατάστασης επακόλουθης μιας καταστροφής. Οι ενέργειες θα συμπεριελάμβαναν την κατασκευή μόνιμων κατοικιών, την πλήρη αποκατάσταση όλων των υπηρεσιών και την πλήρη επάνοδο του προ-την-καταστροφή κράτους.
 

Ανταπόκριση

Η διεξαγωγή επειγόντων διεργασιών για τη διάσωση ζωών και περιουσιών με την τοποθέτηση εξοπλισμού και προμηθειών έκτακτης ανάγκης, την εκκένωση πιθανών θυμάτων, την παροχή τροφής, νερού, καταφυγίου και ιατρικής φροντίδας στους έχοντες ανάγκη και την επαναφορά καίριων δημοσίων υπηρεσιών.
 

Αξιολόγηση

Μελέτη μιας πραγματικής ή πιθανής καταστροφής για την εκτίμηση των ακριβών ή αναμενόμενων ζημιών και για την διατύπωση εισηγήσεων πρόληψης, προετοιμασίας και ανταπόκρισης.
 

Αξιολόγηση Απειλής

Ο συνδυασμός της ανάλυσης ευπάθειας και της ανάλυσης απειλής. Ο προσδιορισμός και η παρουσίαση (συνήθως σε ποσοτική μορφή) των πιθανών κινδύνων και η πιθανοφάνεια και η έκταση της ζημιάς που ίσως να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους.
 

Αξιολόγηση Κινδύνου

Η διαδικασία εκτίμησης, για καθορισμένες περιοχές, των πιθανοτήτων εμφάνισης πιθανά-ζημιογόνων φαινομένων συγκεκριμένων μεγεθών μέσα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η αξιολόγηση κινδύνου περικλείει την ανάλυση επίσημων και ανεπίσημων ιστορικών καταγραφών και την εξειδικευμένη ερμηνεία υφιστάμενων τοπογραφικών, γεωλογικών και γεωμορφολογικών χαρτών, καθώς και χαρτών εδαφικής χρήσης.
 

Απειλή

Η εκτιμημένη πιθανοφάνεια εμφάνισης ζημιών σε ζωές, περιουσίες, ή στο περιβάλλον αν προκύψει ένα καθορισμένο επικίνδυνο γεγονός.
 

Απερήμωση

Περιβαλλοντική κρίση η οποία δημιουργεί συνθήκες ή τοπία που μοιάζουν με ερήμους.
 

Αποδεκτός κίνδυνος

Ο βαθμός κινδύνου για ανθρώπινες και υλικές απώλειες ο οποίος αντιλαμβάνεται από την κοινότητα ή τις σχετικές αρχές ως ανεκτός σε ενέργειες μείωσης του κινδύνου καταστροφών.
 

Αποκατάσταση

Οι λειτουργίες και οι αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από μια καταστροφή με βλέψεις προς την επαναφορά της πληγείσας κοινότητας στις προηγούμενες συνθήκες διαβίωσης, καθώς θα ενθαρρύνονται και θα διευκολύνονται οι αναγκαίες προσαρμογές προς τις αλλαγές που έχει προκαλέσει η καταστροφή.
 

Ασφάλεια

Μια κατάσταση χωρίς αποδεκτούς κινδύνους. Για τους σκοπούς αυτού του κειμένου, ο όρος «ασφάλεια» περικλείει την υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της περιουσίας.
 

Αφύπνιση του Κοινού

Η διαδικασία ενημέρωσης της κοινότητας όσον αφορά τη φύση του κινδύνου και τους τρόπους δράσεις που αποσκοπούν στην διάσωση ζωών και περιουσιών πριν ή κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής.
 

Γεωλογικός Κίνδυνος

Γεωλογική διαδικασία ή φαινόμενο που δύναται να προκαλέσει απώλεια ζωής, τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, καταστροφή περιουσιών, απώλεια βιοτικών πόρων και υπηρεσιών, κοινωνική και οικονομική ύφεση ή περιβαλλοντική ζημιά. Οι γεωλογικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν εσωτερικές εδαφικές διαδικασίες και σχετικές εξωτερικές εδαφικές διαδικασίες. Οι Υδρο-Μετεωρολογικοί παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά σε μερικές από αυτές τις διαδικασίες.
 

Δευτερεύοντες Κίνδυνοι

Εκείνοι οι κίνδυνοι οι οποίοι προκύπτουν ως αποτέλεσμα ενός άλλου κινδύνου ή καταστροφής, π.χ. πυρκαγιές ή κατολισθήσεις που έπονται σεισμών, επιδημίες που έπονται λοιμών ή έλλειψη τροφής που έπεται ξηρασιών ή πλημμύρων.
 

Διαχείριση Κινδύνου

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρμογής ενεργειών για την εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων αναγνωρισμένων απειλών.
 

Έκτακτη Ανάγκη

Ένα απρόβλεπτο γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και/ή περιουσίες και απαιτεί άμεση ανταπόκριση μέσω της χρήσης συνήθων κοινοτικών πόρων και διαδικασιών.
 

Εκτίμηση Ζημιάς

Η προετοιμασία συγκεκριμένων, ποσοτικών εκτιμήσεων φυσικής ζημιάς που απορρέει από μια καταστροφή και εισηγήσεων σχετικά με την επιδιόρθωση, αναδόμηση ή αντικατάσταση των διαρθρώσεων και του εξοπλισμού και την αποκατάσταση των οικονομικών (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών) δραστηριοτήτων. Επίσης, η αποτίμηση ή ο προσδιορισμός των πραγματικών επιπτώσεων στους ανθρώπινους, οικονομικούς και φυσικούς πόρους ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών.
 

Έλεγχος Καταστροφών

Τα Μέτρα Ελέγχου που λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές για τη μείωση των πιθανοτήτων ζημιών, τη μείωση των επιπτώσεων τους και την έναρξη ανάκαμψης.
 

Ελεύθερη Καύση

Μια πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη σε ένα φυσικό περιβάλλον (π.χ. δάσος ή βοσκότοπος).
 

Εναπομείναν Pίσκο

Το ρίσκο παραμένει μετά την υλοποίηση των πρακτικών διαχείρισης του ρίσκου/
 

Επαναφορά

Η διαδικασία σχεδιασμού και/ή εφαρμογής διαδικασιών για την επιδιόρθωση ή μετεγκατάσταση της κύριας τοποθεσίας και των περιεχομένων της και για την επαναφορά συνήθων λειτουργιών στην κύρια τοποθεσία. Επεκτείνεται για να συμπεριλάβει θεώρηση και εφαρμογή αναγκαίων αλλαγών που σχεδιάζονται για τη βελτίωση της ετοιμότητας και για τον μετριασμό του αντίκτυπου μελλοντικών εκτάκτων αναγκών.
 

Επιφυλακή

Συμβουλευτική για την προσέλευση κινδύνου αλλά λιγότερο επαπειλούμενος από ότι νοείται με την προειδοποίηση κινδύνου.
 

Ετοιμότητα

Η δημιουργία του επαγγέλματος της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την αποτελεσματική προετοιμασία, μετριασμό, ανταπόκριση και ανάκαμψη από οποιοδήποτε κίνδυνο μέσω του σχεδιασμού, της εκπαίδευσης και της άσκησης.
 

Ευπάθεια

Η τρωτότητα της ζωής, της περιουσίας ή του περιβάλλοντος σε περίπτωση εμφάνισης ενός καθορισμένου επικίνδυνου γεγονότος.
 

Ηφαιστειακή έκρηξη

Η εκροή (εναέριων εκρηκτικών) αποσπασματικών υλικών που απορρίπτονται (ejecta), λάβας και αερίων από ένα ηφαιστειακό πόρο.
 

Θύμα

Ένα άτομο το οποίο τραυματίζεται και έχει ανάγκη ιατρικής φροντίδας ή ένα άτομο το οποίο χάνει τη ζωή του λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
 

Καταιγίδα

Άνεμοι με ταχύτητες μεταξύ 48 και 55 κόμβων (88 και 101χλμ/ω) (Κλίμακα Έντασης Ανέμου Μποφόρ 10).
 

Κατάρρευση Φράγματος

Το γεγονός της ανεξέλεγκτης ελευθέρωσης ή ροής συσσωρευμένου ύδατος λόγω καταστροφής στο φράγμα, που οδηγεί σε κατάντη πλημμύρα.
 

Καταστροφή

Ένα γεγονός κατά το οποίο μια κοινωνία υφίσταται, ή διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί, ανθρώπινες και/ή περιουσιακές απώλειες τέτοιου μεγέθους ώστε να επηρεαστεί όλη η κοινωνία και να υπάρχει ανάγκη έκτακτων πόρων και ικανοτήτων, μερικές εκ των οποίων πρέπει να ληφθούν από άλλα έθνη.
 

Καταστροφή

Μια σοβαρή διακοπή της λειτουργίας της κοινωνίας η οποία προκαλεί ευρείς ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντικές απώλειες που υπερβαίνουν την ικανότητα της επηρεαζόμενης κοινωνίας να αντεπεξέλθει με τη χρήση των δικών της πόρων και μόνο. Οι καταστροφές συχνά κατατάσσονται σύμφωνα με την αιτία τους (φυσική ή ανθρωπογενή).
 

Κατολίσθηση

Γενικά, η κατολίσθηση είναι η ολίσθηση μάζας βράχων, εδάφους ή συντριμμιών κάτω από μια πλαγιά λόγω της βαρύτητας. Οι κατολισθήσεις ανήκουν σε μια ομάδα γεωλογικών διαδικασιών αναφερόμενες ως Μαζική Μετακίνηση, η οποία αφορά την εξωστρεφή ή εσωστρεφή μετακίνηση μάζας πλαγιάς υπό τη δύναμη της βαρύτητας.
 

Κίνδυνος

Μια αναγνωρισμένη ή αντιληπτή επικινδυνότητα.
 

Κλιματική Αλλαγή

Η αλλαγή που παρατηρείται σε παγκόσμια, περιφερειακή ή υποπεριφερειακή κλίμακα λόγω φυσικών διαδικασιών και/ή ανθρώπινης δραστηριότητας.
 

Κυκλώνας

Ένα ατμοσφαιρικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχεία εσωτερική κυκλοφορία αέριων μαζών γύρω από ένα κέντρο χαμηλής βαρομετρικής πίεσης, ακολουθούμενο συνήθως από καταιγιδοφόρες και καταστροφικές καιρικές συνθήκες. Οι Κυκλώνες κυκλοφορούν αριστερόστροφα στο Βόρειο Ημισφαίριο και δεξιόστροφα στο Νότιο Ημισφαίριο.
 

Κύμα Υψηλών Θερμοκρασιών (Καύσωνας)

Μια παρατεταμένη περίοδος εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών αέρα-εδάφους.
 

Μείωση Κινδύνου

Μακροπρόθεσμα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της κλίμακας και/ή διάρκειας ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων από αναπόφευκτους καταστροφικούς κινδύνους που δεν μπορούν να προληφθούν για μια κοινωνία που βρίσκεται υπό κίνδυνο, μειώνοντας την ευπάθεια των πολιτών της, των διαρθρώσεων της, των υπηρεσιών και οικονομικών της δραστηριοτήτων στον αντίκτυπο γνωστών καταστροφικών κινδύνων. Συνήθη μέτρα μείωσης κινδύνων περιλαμβάνουν την κατασκευή προτύπων, την απλή διαίρεση σε ζώνες για τις πλημμύρες και το σχεδιασμό της χρήσης της γης, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και την τοποθέτηση ανεμοφρακτών.
 

Μετριασμός Καταστροφών

Η λήψη μόνιμων δράσεων για τη μείωση ή εξάλειψη της επικινδυνότητας προς τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους από διάφορους κινδύνους και από τις επιπτώσεις τους.
 

Μήνυμα Αφύπνισης

Ένα μήνυμα αφύπνισης ενημερώνει τους πολίτες για τη φύση των κινδύνων γύρω τους, τους προτρέπει να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και παρέχει απλές συμβουλές ασφάλειας.
 

Ξηρασία

Περίοδος ανεπαρκούς υγρασίας του εδάφους, τέτοιας ώστε να μην υπάρχει αρκετό νερό για τη χλωρίδα, πανίδα και για τους ανθρώπους.
 

Παρακολούθηση (ή) Έλεγχος

Η χρήση διακριβώσεων, επιτηρήσεων, περιηγήσεων, επισκέψεων, δειγματοληψίας ή μετρήσεων, επιθεωρήσεων, ανασκοπήσεων ή ελέγχων για την καταγραφή συμμόρφωσης με σχετικούς νόμους, κανονισμούς, πρότυπα, κώδικες, διαδικασίες και/ή πρακτικές. Συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες δημοσίων αρχών, βιομηχανίας και ανεξάρτητων φορέων.
 

Παροχή Βοήθειας

Βοήθεια και/ή παρέμβαση κατά τη διάρκεια ή μετά από μια καταστροφή ώστε να ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες διαβίωσης και προστασίας της ζωής. Μπορεί να είναι έκτακτης ή παρατεινόμενης διάρκειας. Υπολειπόμενος Κίνδυνος Ο κίνδυνος που παραμένει ακόμα και μετά από την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κινδύνων.
 

Πιθανότητα

Η πιθανοφάνεια πραγματοποίησης κάποιου συμβάντος.
 

Πληθυσμός σε κίνδυνο

Ένας καθορισμένος πληθυσμός του οποίου η ζωή, περιουσία ή/και βιοτικοί πόροι βρίσκονται υπό την απειλή συγκεκριμένων κινδύνων.
 

Πλημμύρα

Μια Πλημμύρα σημαίνει την προσωρινή κάλυψη της γης με νερό η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό συμπεριλαμβάνει πλημμύρες που προκαλούνται λόγω υπερχείλισης των νερών των ποταμών, των ορεινών πηγών, των Μεσογειακών ροών ύδατος και των πλημμύρων που προκαλούνται σε παράκτιες περιοχές από τη θάλασσα. Εξαιρούνται οι πλημμύρες που προκαλούνται από τα αποχετευτικά συστήματα. Οι πλημμύρες είναι μια πιθανή αιτία επεισοδίων και εξόδου πληθυσμών, προκαλώντας ζημιές στο περιβάλλον και σοβαρή διακοπή στην οικονομική ανάπτυξη.
 

Πολιτική Άμυνα

Το σύστημα μέτρων, συχνά υπό τη λειτουργία κυβερνητικού οργανισμού, που αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών σε καιρό πολέμου, στην ανταπόκριση σε καταστροφές και στην πρόληψη και τον μετριασμό των συνεπειών έκτακτων αναγκών εν καιρώ ειρήνης.
 

Πρόβλεψη

Μια δήλωση του αναμενόμενου χρόνου, τόπου και μεγέθους ενός μελλοντικού γεγονότος (για πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, κλπ.).
 

Πρόληψη

Η ενέργεια αποτροπής της πραγματοποίησης κάποιου συμβάντος.
 

Πυρηνικός κίνδυνος

Κίνδυνος που συνδέεται με την απελευθέρωση της πυρηνικής ενέργειας (θερμότητα, ακτινοβολία και ραδιενεργά υλικά)
 

Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη

Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη-αναφέρεται γενικά στα γεγονότα που αφορούν την έκλυση σημαντικών επιπέδων ραδιενέργειας και της έκθεσης εργατών ή του γενικού κοινού σε ακτινοβολία ως αποτέλεσμα Πυρηνικού ή Ραδιολογικού Ατυχήματος.
 

Σεισμός

Μια ξαφνική θραύση στα ανώτερα στρώματα της γης, συχνά με τη ρήξη της επιφάνειας, οδηγώντας στην ανατάραξη του εδάφους. Σε περιπτώσεις μάλιστα ισχυρών αναταράξεων δύναται να προκληθούν καταρρεύσεις κτηρίων και απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.
 

Στοιχείο σε κίνδυνο

Ο πληθυσμός, τα κτήρια και τα έργα πολιτικών μηχανικών, οι οικονομικές δραστηριότητες, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υποδομές κλπ., που εκτίθενται σε κινδύνους.
 

Στρωμάτωση

Σε γενικές γραμμές είναι η υποδιαίρεση μιας γεωγραφικής οντότητας (χώρα, περιφέρεια κλπ.) σε ομοιογενείς τομείς αναλόγως κάποιων κριτηρίων (για παράδειγμα, την ένταση του κινδύνου, το βαθμό κινδύνου, την αντίστοιχη συνολική προστασία έναντι ενός καθορισμένου κινδύνου κλπ.).
 

Συναγερμός

Σήμα προειδοποίησης κινδύνου.
 

Συνέπεια

Το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου γεγονότος.
 

Τεχνολογική Καταστροφή (ή «ανθρωπογενής καταστροφή»)

Μια σοβαρή διακοπή της λειτουργίας της κοινωνίας που προκαλεί ευρείς ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντικές απώλειες, οι οποίες υπερβαίνουν την ικανότητα της επηρεασμένης κοινωνίας να αντεπεξέλθει με τη χρήση μόνο των δικών της πόρων και όπου οι βασικές και κύριες αιτίες αναγνωρίζονται ως ανθρώπινες ενέργειες, εσκεμμένες ή άλλως.
 

Τεχνολογικός Κίνδυνος (ή «ανθρωπογενής κίνδυνος)

Μια κατάσταση η οποία δύναται να έχει καταστροφικές συνέπειες για μια κοινωνία. Προέρχεται από τεχνολογικές διαδικασίες, ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον ή τις σχέσεις μέσα ή μεταξύ των κοινοτήτων.
 

Τσουνάμι

Το τσουνάμι (Ιαπωνική λέξη που σημαίνει «κύμα του λιμανιού») είναι μια σειρά ωκεάνιων κυμάτων με τεράστια μήκη και περιοδικότητα που δημιουργούνται σε ένα υδάτινο σχηματισμό από μια απότομη μετατόπιση του νερού. Το τσουνάμι αποτελείται από 5-6 κύματα με το πρώτο να είναι μικρής ισχύος και το οποίο ονομάζεται το απαλό κύμα. Το δεύτερο και τρίτο κύμα είναι τα πιο ψηλά κύματα και τα πιο καταστροφικά.
 

Τυφώνας

Ένας τροπικός κυκλώνας, ο οποίος σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα πάνω από θερμούς ωκεανούς σε περιοχές στις οποίες οι ταχύτητες των ανέμων φτάνουν τα 74 μίλια την ώρα (119χλμ/ω) ή και περισσότερο. Οι άνεμοι πνέουν σε ένα μεγάλο δακτύλιο γύρω από ένα σχετικά ήρεμο κέντρο ή «μάτι» με την κυκλοφορία του τυφώνα να γίνεται αριστερόστροφα στο Βόρειο Ημισφαίριο και δεξιόστροφα στο Νότιο Ημισφαίριο. Η ένταση ενός τυφώνα καθορίζεται σε κατηγορίες, από την Κατηγορία 1 μέχρι την Κατηγορία 5.
 

Υδρο-Μετεωρολογικός Κίνδυνος

Διαδικασία ή φαινόμενο ατμοσφαιρικής, υδρολογικής ή ωκεανογραφικής φύσης που δύναται να προκαλέσει απώλεια ζωής, τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, ζημιές στην περιουσία, απώλεια βιοτικών πόρων και υπηρεσιών, κοινωνική και οικονομική ύφεση ή περιβαλλοντική ζημιά.
 

Φυσική Καταστροφή

Καταστροφές όπου οι βασικές και άμεσες αιτίες είναι τα φυσικά φαινόμενα.
 

Φυσικός Κίνδυνος

Κίνδυνος που καταλογίζεται σε φυσικά φαινόμενα τα οποία όταν συμβαίνουν αποτελούν απειλή για τον ανθρώπινο πληθυσμό, τις διαρθρώσεις και τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πιθανότητα πρόκλησης καταστροφών. Προκαλούνται από μετεωρολογικές, σεισμικές, υδρολογικές ή μετεωρολογικές συνθήκες ή διαδικασίες στο φυσικό περιβάλλον.
 

Χαρτογράφηση Κινδύνου

Η διαδικασία γεωγραφικού καθορισμού του σημείου και του βαθμού στα οποία συγκεκριμένα φαινόμενα δύνανται να θέσουν απειλή στον ανθρώπινο πληθυσμό, στις υποδομές και στις οικονομικές δραστηριότητες. Η Χαρτογράφηση Κινδύνου αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου σε ένα χάρτη, παρουσιάζοντας τη συχνότητα/πιθανότητα περιστατικών διαφόρων μεγεθών και διάρκειας.
 

Χημικό Ατύχημα

Τυχαία έκλυση η οποία προκύπτει κατά την παραγωγή, μεταφορά ή χειρισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών.
 

Χιονοθύελλα

Μια καταιγίδα με έντονη χιονόπτωση και ισχυρούς ανέμους.
 

Χιονοστιβάδα

Η ταχεία ολίσθηση μεγάλης μάζας χιονιού από μια βουνοπλαγιά λόγω φυσικής ενεργοποίησης ή λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας.
 

Αναγνώριση Κινδύνου

Η επισκόπηση κινδύνων, καθώς και τοποθεσιών και συνθηκών που σχετίζονται με κινδύνους σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
 

Ανάκαμψη

Η ανοικοδόμηση κοινοτήτων ώστε τα άτομα, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, επιστρέφοντας στη φυσιολογική ζωή και προστατεύοντας ενάντια σε μελλοντικούς κινδύνους.
 

Ανάλυση Απειλής

Ο προσδιορισμός της πιθανοφάνειας ενός γεγονότος (πιθανότητα) και οι συνέπειες της εμφάνισης του (αντίκτυπος) για τους σκοπούς σύγκρισης πιθανών απειλών και τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης κινδύνων.
 

Ανασυγκρότηση

Οι ενέργειες που λαμβάνονται για την αναδιάρθρωση μιας κοινότητας μετά από μια περίοδο αποκατάστασης επακόλουθης μιας καταστροφής. Οι ενέργειες θα συμπεριελάμβαναν την κατασκευή μόνιμων κατοικιών, την πλήρη αποκατάσταση όλων των υπηρεσιών και την πλήρη επάνοδο του προ-την-καταστροφή κράτους.
 

Ανταπόκριση

Η διεξαγωγή επειγόντων διεργασιών για τη διάσωση ζωών και περιουσιών με την τοποθέτηση εξοπλισμού και προμηθειών έκτακτης ανάγκης, την εκκένωση πιθανών θυμάτων, την παροχή τροφής, νερού, καταφυγίου και ιατρικής φροντίδας στους έχοντες ανάγκη και την επαναφορά καίριων δημοσίων υπηρεσιών.
 

Αξιολόγηση

Μελέτη μιας πραγματικής ή πιθανής καταστροφής για την εκτίμηση των ακριβών ή αναμενόμενων ζημιών και για την διατύπωση εισηγήσεων πρόληψης, προετοιμασίας και ανταπόκρισης.
 

Αξιολόγηση Απειλής

Ο συνδυασμός της ανάλυσης ευπάθειας και της ανάλυσης απειλής. Ο προσδιορισμός και η παρουσίαση (συνήθως σε ποσοτική μορφή) των πιθανών κινδύνων και η πιθανοφάνεια και η έκταση της ζημιάς που ίσως να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους.
 

Αξιολόγηση Κινδύνου

Η διαδικασία εκτίμησης, για καθορισμένες περιοχές, των πιθανοτήτων εμφάνισης πιθανά-ζημιογόνων φαινομένων συγκεκριμένων μεγεθών μέσα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η αξιολόγηση κινδύνου περικλείει την ανάλυση επίσημων και ανεπίσημων ιστορικών καταγραφών και την εξειδικευμένη ερμηνεία υφιστάμενων τοπογραφικών, γεωλογικών και γεωμορφολογικών χαρτών, καθώς και χαρτών εδαφικής χρήσης.
 

Απειλή

Η εκτιμημένη πιθανοφάνεια εμφάνισης ζημιών σε ζωές, περιουσίες, ή στο περιβάλλον αν προκύψει ένα καθορισμένο επικίνδυνο γεγονός.
 

Απερήμωση

Περιβαλλοντική κρίση η οποία δημιουργεί συνθήκες ή τοπία που μοιάζουν με ερήμους.
 

Αποδεκτός κίνδυνος

Ο βαθμός κινδύνου για ανθρώπινες και υλικές απώλειες ο οποίος αντιλαμβάνεται από την κοινότητα ή τις σχετικές αρχές ως ανεκτός σε ενέργειες μείωσης του κινδύνου καταστροφών.
 

Αποκατάσταση

Οι λειτουργίες και οι αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από μια καταστροφή με βλέψεις προς την επαναφορά της πληγείσας κοινότητας στις προηγούμενες συνθήκες διαβίωσης, καθώς θα ενθαρρύνονται και θα διευκολύνονται οι αναγκαίες προσαρμογές προς τις αλλαγές που έχει προκαλέσει η καταστροφή.
 

Ασφάλεια

Μια κατάσταση χωρίς αποδεκτούς κινδύνους. Για τους σκοπούς αυτού του κειμένου, ο όρος «ασφάλεια» περικλείει την υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της περιουσίας.
 

Αφύπνιση του Κοινού

Η διαδικασία ενημέρωσης της κοινότητας όσον αφορά τη φύση του κινδύνου και τους τρόπους δράσεις που αποσκοπούν στην διάσωση ζωών και περιουσιών πριν ή κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής.
 

Γεωλογικός Κίνδυνος

Γεωλογική διαδικασία ή φαινόμενο που δύναται να προκαλέσει απώλεια ζωής, τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, καταστροφή περιουσιών, απώλεια βιοτικών πόρων και υπηρεσιών, κοινωνική και οικονομική ύφεση ή περιβαλλοντική ζημιά. Οι γεωλογικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν εσωτερικές εδαφικές διαδικασίες και σχετικές εξωτερικές εδαφικές διαδικασίες. Οι Υδρο-Μετεωρολογικοί παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά σε μερικές από αυτές τις διαδικασίες.
 

Δευτερεύοντες Κίνδυνοι

Εκείνοι οι κίνδυνοι οι οποίοι προκύπτουν ως αποτέλεσμα ενός άλλου κινδύνου ή καταστροφής, π.χ. πυρκαγιές ή κατολισθήσεις που έπονται σεισμών, επιδημίες που έπονται λοιμών ή έλλειψη τροφής που έπεται ξηρασιών ή πλημμύρων.
 

Διαχείριση Κινδύνου

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρμογής ενεργειών για την εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων αναγνωρισμένων απειλών.
 

Έκτακτη Ανάγκη

Ένα απρόβλεπτο γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και/ή περιουσίες και απαιτεί άμεση ανταπόκριση μέσω της χρήσης συνήθων κοινοτικών πόρων και διαδικασιών.
 

Έλεγχος Καταστροφών

Τα Μέτρα Ελέγχου που λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές για τη μείωση των πιθανοτήτων ζημιών, τη μείωση των επιπτώσεων τους και την έναρξη ανάκαμψης.
 

Εκτίμηση Ζημιάς

Η προετοιμασία συγκεκριμένων, ποσοτικών εκτιμήσεων φυσικής ζημιάς που απορρέει από μια καταστροφή και εισηγήσεων σχετικά με την επιδιόρθωση, αναδόμηση ή αντικατάσταση των διαρθρώσεων και του εξοπλισμού και την αποκατάσταση των οικονομικών (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών) δραστηριοτήτων. Επίσης, η αποτίμηση ή ο προσδιορισμός των πραγματικών επιπτώσεων στους ανθρώπινους, οικονομικούς και φυσικούς πόρους ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών.
 

Ελεύθερη Καύση

Μια πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη σε ένα φυσικό περιβάλλον (π.χ. δάσος ή βοσκότοπος).
 

Εναπομείναν Pίσκο

Το ρίσκο παραμένει μετά την υλοποίηση των πρακτικών διαχείρισης του ρίσκου/
 

Επαναφορά

Η διαδικασία σχεδιασμού και/ή εφαρμογής διαδικασιών για την επιδιόρθωση ή μετεγκατάσταση της κύριας τοποθεσίας και των περιεχομένων της και για την επαναφορά συνήθων λειτουργιών στην κύρια τοποθεσία. Επεκτείνεται για να συμπεριλάβει θεώρηση και εφαρμογή αναγκαίων αλλαγών που σχεδιάζονται για τη βελτίωση της ετοιμότητας και για τον μετριασμό του αντίκτυπου μελλοντικών εκτάκτων αναγκών.
 

Επιφυλακή

Συμβουλευτική για την προσέλευση κινδύνου αλλά λιγότερο επαπειλούμενος από ότι νοείται με την προειδοποίηση κινδύνου.
 

Ετοιμότητα

Η δημιουργία του επαγγέλματος της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την αποτελεσματική προετοιμασία, μετριασμό, ανταπόκριση και ανάκαμψη από οποιοδήποτε κίνδυνο μέσω του σχεδιασμού, της εκπαίδευσης και της άσκησης.
 

Ευπάθεια

Η τρωτότητα της ζωής, της περιουσίας ή του περιβάλλοντος σε περίπτωση εμφάνισης ενός καθορισμένου επικίνδυνου γεγονότος.
 

Ηφαιστειακή έκρηξη

Η εκροή (εναέριων εκρηκτικών) αποσπασματικών υλικών που απορρίπτονται (ejecta), λάβας και αερίων από ένα ηφαιστειακό πόρο.
 

Θύμα

Ένα άτομο το οποίο τραυματίζεται και έχει ανάγκη ιατρικής φροντίδας ή ένα άτομο το οποίο χάνει τη ζωή του λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
 

Καταιγίδα

Άνεμοι με ταχύτητες μεταξύ 48 και 55 κόμβων (88 και 101χλμ/ω) (Κλίμακα Έντασης Ανέμου Μποφόρ 10).
 

Κατάρρευση Φράγματος

Το γεγονός της ανεξέλεγκτης ελευθέρωσης ή ροής συσσωρευμένου ύδατος λόγω καταστροφής στο φράγμα, που οδηγεί σε κατάντη πλημμύρα.
 

Καταστροφή

Ένα γεγονός κατά το οποίο μια κοινωνία υφίσταται, ή διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί, ανθρώπινες και/ή περιουσιακές απώλειες τέτοιου μεγέθους ώστε να επηρεαστεί όλη η κοινωνία και να υπάρχει ανάγκη έκτακτων πόρων και ικανοτήτων, μερικές εκ των οποίων πρέπει να ληφθούν από άλλα έθνη.
 

Καταστροφή

Μια σοβαρή διακοπή της λειτουργίας της κοινωνίας η οποία προκαλεί ευρείς ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντικές απώλειες που υπερβαίνουν την ικανότητα της επηρεαζόμενης κοινωνίας να αντεπεξέλθει με τη χρήση των δικών της πόρων και μόνο. Οι καταστροφές συχνά κατατάσσονται σύμφωνα με την αιτία τους (φυσική ή ανθρωπογενή).
 

Κατολίσθηση

Γενικά, η κατολίσθηση είναι η ολίσθηση μάζας βράχων, εδάφους ή συντριμμιών κάτω από μια πλαγιά λόγω της βαρύτητας. Οι κατολισθήσεις ανήκουν σε μια ομάδα γεωλογικών διαδικασιών αναφερόμενες ως Μαζική Μετακίνηση, η οποία αφορά την εξωστρεφή ή εσωστρεφή μετακίνηση μάζας πλαγιάς υπό τη δύναμη της βαρύτητας.
 

Κίνδυνος

Μια αναγνωρισμένη ή αντιληπτή επικινδυνότητα.
 

Κλιματική Αλλαγή

Η αλλαγή που παρατηρείται σε παγκόσμια, περιφερειακή ή υποπεριφερειακή κλίμακα λόγω φυσικών διαδικασιών και/ή ανθρώπινης δραστηριότητας.
 

Κυκλώνας

Ένα ατμοσφαιρικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχεία εσωτερική κυκλοφορία αέριων μαζών γύρω από ένα κέντρο χαμηλής βαρομετρικής πίεσης, ακολουθούμενο συνήθως από καταιγιδοφόρες και καταστροφικές καιρικές συνθήκες. Οι Κυκλώνες κυκλοφορούν αριστερόστροφα στο Βόρειο Ημισφαίριο και δεξιόστροφα στο Νότιο Ημισφαίριο.
 

Κύμα Υψηλών Θερμοκρασιών (Καύσωνας)

Μια παρατεταμένη περίοδος εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών αέρα-εδάφους.
 

Μείωση Κινδύνου

Μακροπρόθεσμα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της κλίμακας και/ή διάρκειας ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων από αναπόφευκτους καταστροφικούς κινδύνους που δεν μπορούν να προληφθούν για μια κοινωνία που βρίσκεται υπό κίνδυνο, μειώνοντας την ευπάθεια των πολιτών της, των διαρθρώσεων της, των υπηρεσιών και οικονομικών της δραστηριοτήτων στον αντίκτυπο γνωστών καταστροφικών κινδύνων. Συνήθη μέτρα μείωσης κινδύνων περιλαμβάνουν την κατασκευή προτύπων, την απλή διαίρεση σε ζώνες για τις πλημμύρες και το σχεδιασμό της χρήσης της γης, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και την τοποθέτηση ανεμοφρακτών.
 

Μετριασμός Καταστροφών

Η λήψη μόνιμων δράσεων για τη μείωση ή εξάλειψη της επικινδυνότητας προς τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους από διάφορους κινδύνους και από τις επιπτώσεις τους.
 

Μήνυμα Αφύπνισης

Ένα μήνυμα αφύπνισης ενημερώνει τους πολίτες για τη φύση των κινδύνων γύρω τους, τους προτρέπει να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και παρέχει απλές συμβουλές ασφάλειας.
 

Ξηρασία

Περίοδος ανεπαρκούς υγρασίας του εδάφους, τέτοιας ώστε να μην υπάρχει αρκετό νερό για τη χλωρίδα, πανίδα και για τους ανθρώπους.
 

Παρακολούθηση (ή) Έλεγχος

Η χρήση διακριβώσεων, επιτηρήσεων, περιηγήσεων, επισκέψεων, δειγματοληψίας ή μετρήσεων, επιθεωρήσεων, ανασκοπήσεων ή ελέγχων για την καταγραφή συμμόρφωσης με σχετικούς νόμους, κανονισμούς, πρότυπα, κώδικες, διαδικασίες και/ή πρακτικές. Συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες δημοσίων αρχών, βιομηχανίας και ανεξάρτητων φορέων.
 

Παροχή Βοήθειας

Βοήθεια και/ή παρέμβαση κατά τη διάρκεια ή μετά από μια καταστροφή ώστε να ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες διαβίωσης και προστασίας της ζωής. Μπορεί να είναι έκτακτης ή παρατεινόμενης διάρκειας. Υπολειπόμενος Κίνδυνος Ο κίνδυνος που παραμένει ακόμα και μετά από την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κινδύνων.
 

Πιθανότητα

Η πιθανοφάνεια πραγματοποίησης κάποιου συμβάντος.
 

Πληθυσμός σε κίνδυνο

Ένας καθορισμένος πληθυσμός του οποίου η ζωή, περιουσία ή/και βιοτικοί πόροι βρίσκονται υπό την απειλή συγκεκριμένων κινδύνων.
 

Πλημμύρα

Μια Πλημμύρα σημαίνει την προσωρινή κάλυψη της γης με νερό η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό συμπεριλαμβάνει πλημμύρες που προκαλούνται λόγω υπερχείλισης των νερών των ποταμών, των ορεινών πηγών, των Μεσογειακών ροών ύδατος και των πλημμύρων που προκαλούνται σε παράκτιες περιοχές από τη θάλασσα. Εξαιρούνται οι πλημμύρες που προκαλούνται από τα αποχετευτικά συστήματα. Οι πλημμύρες είναι μια πιθανή αιτία επεισοδίων και εξόδου πληθυσμών, προκαλώντας ζημιές στο περιβάλλον και σοβαρή διακοπή στην οικονομική ανάπτυξη.
 

Πολιτική Άμυνα

Το σύστημα μέτρων, συχνά υπό τη λειτουργία κυβερνητικού οργανισμού, που αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών σε καιρό πολέμου, στην ανταπόκριση σε καταστροφές και στην πρόληψη και τον μετριασμό των συνεπειών έκτακτων αναγκών εν καιρώ ειρήνης.
 

Πρόβλεψη

Μια δήλωση του αναμενόμενου χρόνου, τόπου και μεγέθους ενός μελλοντικού γεγονότος (για πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, κλπ.).
 

Πρόληψη

Η ενέργεια αποτροπής της πραγματοποίησης κάποιου συμβάντος.
 

Πυρηνικός κίνδυνος

Κίνδυνος που συνδέεται με την απελευθέρωση της πυρηνικής ενέργειας (θερμότητα, ακτινοβολία και ραδιενεργά υλικά)
 

Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη

Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη-αναφέρεται γενικά στα γεγονότα που αφορούν την έκλυση σημαντικών επιπέδων ραδιενέργειας και της έκθεσης εργατών ή του γενικού κοινού σε ακτινοβολία ως αποτέλεσμα Πυρηνικού ή Ραδιολογικού Ατυχήματος.
 

Σεισμός

Μια ξαφνική θραύση στα ανώτερα στρώματα της γης, συχνά με τη ρήξη της επιφάνειας, οδηγώντας στην ανατάραξη του εδάφους. Σε περιπτώσεις μάλιστα ισχυρών αναταράξεων δύναται να προκληθούν καταρρεύσεις κτηρίων και απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.
 

Στοιχείο σε κίνδυνο

Ο πληθυσμός, τα κτήρια και τα έργα πολιτικών μηχανικών, οι οικονομικές δραστηριότητες, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υποδομές κλπ., που εκτίθενται σε κινδύνους.
 

Στρωμάτωση

Σε γενικές γραμμές είναι η υποδιαίρεση μιας γεωγραφικής οντότητας (χώρα, περιφέρεια κλπ.) σε ομοιογενείς τομείς αναλόγως κάποιων κριτηρίων (για παράδειγμα, την ένταση του κινδύνου, το βαθμό κινδύνου, την αντίστοιχη συνολική προστασία έναντι ενός καθορισμένου κινδύνου κλπ.).
 

Συναγερμός

Σήμα προειδοποίησης κινδύνου.
 

Συνέπεια

Το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου γεγονότος.
 

Τεχνολογική Καταστροφή (ή «ανθρωπογενής καταστροφή»)

Μια σοβαρή διακοπή της λειτουργίας της κοινωνίας που προκαλεί ευρείς ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντικές απώλειες, οι οποίες υπερβαίνουν την ικανότητα της επηρεασμένης κοινωνίας να αντεπεξέλθει με τη χρήση μόνο των δικών της πόρων και όπου οι βασικές και κύριες αιτίες αναγνωρίζονται ως ανθρώπινες ενέργειες, εσκεμμένες ή άλλως.
 

Τεχνολογικός Κίνδυνος (ή «ανθρωπογενής κίνδυνος)

Μια κατάσταση η οποία δύναται να έχει καταστροφικές συνέπειες για μια κοινωνία. Προέρχεται από τεχνολογικές διαδικασίες, ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον ή τις σχέσεις μέσα ή μεταξύ των κοινοτήτων.
 

Τσουνάμι

Το τσουνάμι (Ιαπωνική λέξη που σημαίνει «κύμα του λιμανιού») είναι μια σειρά ωκεάνιων κυμάτων με τεράστια μήκη και περιοδικότητα που δημιουργούνται σε ένα υδάτινο σχηματισμό από μια απότομη μετατόπιση του νερού. Το τσουνάμι αποτελείται από 5-6 κύματα με το πρώτο να είναι μικρής ισχύος και το οποίο ονομάζεται το απαλό κύμα. Το δεύτερο και τρίτο κύμα είναι τα πιο ψηλά κύματα και τα πιο καταστροφικά.
 

Τυφώνας

Ένας τροπικός κυκλώνας, ο οποίος σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα πάνω από θερμούς ωκεανούς σε περιοχές στις οποίες οι ταχύτητες των ανέμων φτάνουν τα 74 μίλια την ώρα (119χλμ/ω) ή και περισσότερο. Οι άνεμοι πνέουν σε ένα μεγάλο δακτύλιο γύρω από ένα σχετικά ήρεμο κέντρο ή «μάτι» με την κυκλοφορία του τυφώνα να γίνεται αριστερόστροφα στο Βόρειο Ημισφαίριο και δεξιόστροφα στο Νότιο Ημισφαίριο. Η ένταση ενός τυφώνα καθορίζεται σε κατηγορίες, από την Κατηγορία 1 μέχρι την Κατηγορία 5.
 

Υδρο-Μετεωρολογικός Κίνδυνος

Διαδικασία ή φαινόμενο ατμοσφαιρικής, υδρολογικής ή ωκεανογραφικής φύσης που δύναται να προκαλέσει απώλεια ζωής, τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, ζημιές στην περιουσία, απώλεια βιοτικών πόρων και υπηρεσιών, κοινωνική και οικονομική ύφεση ή περιβαλλοντική ζημιά.
 

Φυσική Καταστροφή

Καταστροφές όπου οι βασικές και άμεσες αιτίες είναι τα φυσικά φαινόμενα.
 

Φυσικός Κίνδυνος

Κίνδυνος που καταλογίζεται σε φυσικά φαινόμενα τα οποία όταν συμβαίνουν αποτελούν απειλή για τον ανθρώπινο πληθυσμό, τις διαρθρώσεις και τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πιθανότητα πρόκλησης καταστροφών. Προκαλούνται από μετεωρολογικές, σεισμικές, υδρολογικές ή μετεωρολογικές συνθήκες ή διαδικασίες στο φυσικό περιβάλλον.
 

Χαρτογράφηση Κινδύνου

Η διαδικασία γεωγραφικού καθορισμού του σημείου και του βαθμού στα οποία συγκεκριμένα φαινόμενα δύνανται να θέσουν απειλή στον ανθρώπινο πληθυσμό, στις υποδομές και στις οικονομικές δραστηριότητες. Η Χαρτογράφηση Κινδύνου αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνου σε ένα χάρτη, παρουσιάζοντας τη συχνότητα/πιθανότητα περιστατικών διαφόρων μεγεθών και διάρκειας.
 

Χημικό Ατύχημα

Τυχαία έκλυση η οποία προκύπτει κατά την παραγωγή, μεταφορά ή χειρισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών.
 

Χιονοθύελλα

Μια καταιγίδα με έντονη χιονόπτωση και ισχυρούς ανέμους.
 

Χιονοστιβάδα

Η ταχεία ολίσθηση μεγάλης μάζας χιονιού από μια βουνοπλαγιά λόγω φυσικής ενεργοποίησης ή λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας.