Φυσικοί Κίνδυνοι

Χιονοστιβάδα

Χιονοστιβάδα είναι η γρήγορη ροή χιονιού κάτω σε μια πλαγιά. Σε ορεινές περιοχές, οι χιονοστιβάδες αποτελούν τον πλέον αντικειμενικό κίνδυνο για την ζωή και τις περιουσίες των ανθρώπων. Η καταστροφική τους ικανότητα προέρχεται από την δυνατότητά τους να παρασύρουν τεράστιες μάζες χιονιού για μεγάλες αποστάσεις. Μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε λόγω φυσικών αιτιών είτε ανθρώπινης δραστηριότητας (αποψίλωση των δασών, χειμερινά σπορ κ.α.). Οι χιονοστιβάδες μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ξεχωριστά σύμφωνα με:
  • την αιτία: φυσική ή ανθρώπινη
  • την ποιότητα του χιουνιού: υγρό ή ξηρό
  • την ολισθηρότητα: πάνω σε προηγούμενη επιφάνια χιουνιού ή μαζί με την προηγούμενη επιφάνια χιονιού.
 
Προετοιμάστηκε από το AFEM - European Natural Disasters Training Centre (Ankara, Turkey) & the Editorial Board