Φυσικοί Κίνδυνοι

Κατολίσθηση

Γενικά, μια κατολίσθηση είναι μια κίνηση μιας μάζας βράχων, γης ή μπάζων σε μια κατωφέρεια λόγω της βαρύτητας.

Οι κατολισθήσεις ανήκουν σε μια ομάδα των γεωλογικών διεργασιών, που αναφέρονται ως ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΖΩΝ: μαζική μετακίνηση περιλαμβάνει την προς τα έξω ή προς τα κάτω κίνηση της μάζας πλαγιάς, υπό την επίδραση της βαρύτητας. Η κατολίσθηση διαφέρει από άλλες μορφές μαζικής μετακίνησης από την παρουσία των διακριτών ορίων και της ταχύτητας κίνησης που γίνονται πιο αντιληπτές από οποιαδήποτε άλλη κίνηση παρουσιάζεται στις γειτονικές πλαγιές.

 
Προετοιμάστηκε από το CERG - European Centre on Geomorphological Hazards - Στρασβούργο, Γαλλία & the Editorial Board