Τεχνολογικοί Κίνδυνοι

Χημική Έκτακτη Ανάγκη

Οι όροι “χημικό ατύχημα” και “έκτακτο χημικό περιστατικό” χρησιμοποιούνται στην περιγραφή ενός γεγονότος ή επικίνδυνης κατάστασης, που έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ουσίας ή ουσιών, που είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου και/ή το περιβάλλον, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Στα γεγονότα ή στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις, οι διαρροές ή η απελευθέρωση τοξικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ασθένεια, τραυματισμό, αναπηρία ή και θάνατο, συχνά σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ο πληθυσμός ενδέχεται να επηρεαστεί με μόλυνση του αέρα, των υδάτων ή της τροφικής αλυσίδας λόγω κάποιου χημικού ατυχήματος.

Ο εκτεθειμένος πληθυσμός συχνά βρίσκεται εντός ή εκτός κάποιας βιομηχανικής ζώνης. Στις αστικές περιοχές, ο πληθυσμός ενδέχεται να κινδυνεύει από διαρροή σε όχημα, που μεταφέρει επικίνδυνα υλικά. Λιγότερο συχνά ο εκτιθέμενος πληθυσμός βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τον τόπο του ατυχήματος, όπως για παράδειγμα από την άλλη μεριά των εθνικών συνόρων.

Εκτός των επιπλοκών της ανθρώπινης υγείας, τα χημικά ατυχήματα ενδεχομένως να επιφέρουν εκτεταμένη ή μακροπρόθεσμη ζημιά στο περιβάλλον, με τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

 


Προετοιμάστηκε από TESEC - European Centre of Technological Safety (Κίεβο, Ουκρανία)