Τεχνολογικοί Κίνδυνοι

Αστοχία Φράγματος

Όπως έχει τονιστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων σε μια έκθεση τους το 2007, τα φράγματα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε όλη την ανθρώπινη ιστορία και κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, καθώς η διαχείριση του νερού είναι η κύρια δοκιμασία και κυρίως εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών (αυξάνοντας την ανωμαλία του) και την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού (αυξάνοντας τη ζήτηση). Όπως σε κάθε κρίσιμη ανέγερση τεχνικής υποδομής των φραγμάτων είμαι μια πιθανή πηγή κινδύνου: μια αστοχία ενός μεγάλου φράγματος αποθήκευσης νερού θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε υποδομές, το περιβάλλον και το κοινωνικό δίκτυο και να υποβαθμίσει την ανάπτυξη της περιοχής.

Η ασφάλεια των φραγμάτων είναι συνεπώς μια κύρια προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη ενός έργου αποθήκευσης νερού ή για τη βιώσιμη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Μάλιστα, μια κατασκευή, η οποία είναι μη ασφαλής δεν έχει μέλλον, καθώς και η ιστορία της κατασκευής φραγμάτων, που εκτείνεται πάνω από αρκετά χιλιάδες χρόνια, έχει δείξει ότι η ασφάλεια είναι η βάση της αειφορίας.
 


Προετοιμάστηκε από GHHD - European Centre on Geodynamical Risks of High Dams (Τυφλίδα, Γεωργία)